Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu internetowego WASALAA.COM

Poniżej przedstawiamy Regulamin naszego Sklepu internetowego wasalaa.com, stanowiący podstawę wszystkich usług świadczonych przez Patrycję Wąsala-Oponowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów. Za pomocą wasalaa.com oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na wasalaa.com sprzedajemy artykuły marki Wasalaa.com. Produkty Wasalaa obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie wasalaa.com. 

Ponadto informujemy, że 1 stycznia 2023 r. wejdzie w życie nowy, poniższy, Regulamin Sklepu internetowego wasalaa.com, który zastąpi dotychczasowy Regulamin Sklepu internetowego wasalaa.com. Jest to m. in. spowodowane nadchodzącymi zmianami w polskim prawie (w tym w szczególności w Ustawie o Prawach Konsumenta) związanymi z implementacją:

 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z 20 maja 2019 r., zwanej powszechnie Dyrektywą Cyfrową, 
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r., zwanej powszechnie Dyrektywą Towarową, 
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27 listopada 2019 r., zwanej powszechnie Dyrektywą Omnibus.

 

I. Definicje

 

 1. Formularz kontaktowy - formularz umożliwiający Klientowi kontakt z Usługodawcą i uzyskanie pomocy dostępny pod adresem https://wasalaa.com/pl/contact;
 2. Funkcjonalność - zdolność Treści cyfrowej do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 3. Integracja - połączenie Treści Cyfrowej lub z elementami Środowiska cyfrowego Konsumenta i włączenie ich do tych elementów w celu zapewnienia zgodności z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej;
 4. Interoperacyjność - zdolność Treści cyfrowej do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystanie z Treści cyfrowej; 
 5. Klient – i) osoba fizyczna, w tym Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także ii) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 7. Kompatybilność - współdziałanie Treści cyfrowej, ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, bez konieczności ich przekształcania;
 8. Newsletter - udostępniana przez Usługodawcę za pośrednictwem serwisu informacja handlowa przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania Towarów, Treści cyfrowych, usług lub wizerunku Usługodawcy lub innych podmiotów współpracujących z Usługodawcą;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zawierania Umów o dostarczanie Treści cyfrowych przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 11. Sklep internetowy lub Sklep – funkcjonalność serwisu internetowego dostępnego pod adresem wasalaa.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności złożyć Zamówienie (kupić Towary, zawrzeć Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej) 
 12. Sklep stacjonarny - punkt Usługodawcy stanowiący część sieci handlowej pod marką wasala.com, znajdujący się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w którym Klient może odebrać Towar kupiony w Sklepie Internetowym;
 13. Środowisko cyfrowe - sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta w celu uzyskania dostępu do Treści cyfrowej w celu korzystania z nich;
 14. Towar – rzecz ruchoma/produkt prezentowany w Sklepie internetowym będący przedmiotem Umowy sprzedaży;
 15. Treść cyfrowa - dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, tj. np. treści marketingowe i informacje handlowe (Newsletter, e-mail marketing, komunikacja za pośrednictwem WhatsApp lub innego komunikatora);
 16. Umowa sprzedaży lub Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie Internetowym lub ii) bez korzystania ze środków porozumiewania się na odległość - w Sklepie stacjonarnym; 
 17. Umowa o dostarczanie Treści cyfrowej - umowa, na mocy której Usługodawca zobowiązany jest do dostarczenia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Treści cyfrowej; 
 18. Usługodawca – właściciel Sklepu: Patrycja Wąsala-Oponowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów;
 19. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.);
 20. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 21. Ustawa KC lub k.c. lub Kodeks cywilny - ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm);
 22. Ustawa o prawie autorskim - ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 z późn. zm.);
 23. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i/lub liczbę Towaru i/lub Kodu aktywacyjnego i/lub Treści cyfrowych i/lub Usług cyfrowych oraz inne treści przewidziane prawem.

 

II. Postanowienia ogólne

 

 1. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy, działający pod adresem https://wasalaa.com/, prowadzony jest przez Patrycję Wąsala-Oponowicz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów. 
 2. Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem wasalaa.com, który umożliwia Klientom: 
  1. dokonywanie rejestracji i korzystania z konta Klienta w ramach Sklepu internetowego; 
  2. składanie drogą elektroniczną Zamówień;
  3. kontrolowanie i zarządzanie Zamówieniami;
  4. zawieranie Umów sprzedaży Towarów;
  5. uzyskanie informacji o Towarach i Treściach cyfrowych dostępnych w Sklepie internetowym;
  6. komunikację dotyczącą Towarów, Treści cyfrowych oraz aktywności w Sklepie internetowym;
  7. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę Formularza kontaktowego;
  8. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego dostarczonej mu Treści cyfrowej lub Towaru nabytego w Sklepie Internetowym oraz w Sklepie stacjonarnym z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę Formularza kontaktowego. 
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient podstawowych wymagań technicznych: i) urządzenie (komputer, laptop tablet, smartfon bądź inne urządzenie obsługujące protokół HTTPS) podłączone do Internetu, ii) przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producentów przeglądarki oraz systemu operacyjnego urządzenia, z włączoną obsługą JavaScript i Cookies.
 2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Wasalaa.com zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego dla osób, które nie ukończyły wieku 18 lat, chyba że została udzielona zgoda ich przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni i poproszeni o przedstawienie stosownej zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu wasalaa.com oraz pobrać go i sporządzić wydruk.
 5. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Sklepie internetowym, w szczególności prawa autorskie w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim, oznaczenia Sklepu Internetowego, znaki towarowe Usługodawcy oraz producentów Towarów, Treści cyfrowych i innych dostępnych w Sklepie internetowym, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują ich właścicielom, Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Korzystanie z wszelkich treści udostępnianych w Sklepie internetowym, w szczególności ich powielanie i rozpowszechnianie, dozwolone jest jedynie w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności w ramach dozwolonego użytku osobistego.

 

III. Zawarcie Umowy sprzedaży i dostawa Towarów

 

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego  w Sklepie internetowym. 
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
  3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy. 
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 6. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  5. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
  6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. 
 7. Informacja o dostępności Towaru jest każdorazowo podawana przy Towarze lub w trakcie kontaktu z Klientem.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży oraz Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej

 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.wasalaa.com i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu internetowego.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu internetowego.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach, Treściach cyfrowych podane w Sklepie internetowym, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Umowę sprzedaży traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. Wysłanie przez Klienta adresu e-mail podczas zapisu na Newsletter oraz wyrażenie wszelkich niezbędnych zgód podczas takiego zapisu, stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej. Umowę o dostarczenie Treści cyfrowej traktuje się za zawartą z momentem otrzymania od Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej oraz wyrażeniu zgód o których mowa powyżej. 
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.wasalaa.com oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 9. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, kodu uzyskanego w ramach zwrotu w Sklepie stacjonarnym, w ramach karty podarunkowej lub e-vouchera, jeśli taki posiada, zaznaczając pole o nazwie „Mam kod rabatowy”. Następnie, po wpisaniu takiego kodu i kliknięciu w przycisk „Użyj” cena odpowiednio ulegnie modyfikacji.
 10. Klient ma możliwość użycia jednocześnie jednego kodu, o którym mowa w ust. 9 powyżej. Kody nie łączą się.

 

V. Dostawa

 

 1. Dostawa zamówionych Towarów na terenie Polski realizowana jest za pośrednictwem: DHL/DPD/Paczkomaty InPost/ Kurier Inpost. Dostawa zamówionych Towarów przy wysyłkach zagranicznych realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej: UPS.
 2. Dostawa Towarów jest ograniczona do terenu objętego granicami Unii Europejskiej.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Towaru, dostawa Towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym została zawarta Umowa sprzedaży, o ile w wiadomości e-mail, przesłanej przez Usługodawcę lub w wyniku odrębnych, bezpośrednich uzgodnień Klienta i Usługodawcy nie ustalono inaczej.
 4. Dostawa odbywa się I) pod adres, II) do samoobsługowego automatu wydającego paczki,
 5. Koszty dostawy uwzględnione są na karcie produktowej Towaru. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
 6. Koszt dostawy Towarów, których wartość przekracza 400 zł wynosi 0 zł.
 7. Termin realizacji dostawy może się różnić, w zależności od zamówionego Towaru i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Informacja o czasie realizacji Zamówienia jest zawsze podana przy jego składaniu.
 8. Dowód zakupu wysyłamy drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail.
 9. W przypadku zawarcia Umowy przez Konsumenta bądź Przedsiębiorcę na prawach Konsumenta Sklep ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli Towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej usterki u dostawcy i kontakt z nami. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 10. W przypadku Umowy zawartej przez Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi z Usługodawcy na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 

VI. Płatności

 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc., przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami i Przedsiębiorcami na prawach konsumenta informacje o ceny Produktów mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Sklepie internetowym.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny następującymi sposobami:
 3. płatność kartą kredytową poprzez system płatności PayU.pl, 
 4. płatność przelewem elektronicznym poprzez system płatności PayU.pl, 
 5. przedpłata na rachunek bankowy wygenerowany przez system PayU.pl, 
 6. systemem BLIK obsługiwanego przez system PayU.pl, 
 7. płatność tradycyjnym przelewem po uprzednim poinformowaniu Działu Obsługi Klienta o problemach przy płatności przez system PayU. By płatność została prawidłowo zaksięgowana należy w tytule przelewu podać numer zamówienia.
 1. Usługodawca wystawia w Sklepie Internetowym faktury w formie elektronicznej w formacie PDF. W przypadku złożenia Zamówienia na zakup Towaru Usługodawca przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na adres e-mail podany przez niego podczas składania Zamówienia, w terminie do 7 dni od daty wydania Towaru. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę w formie papierowej, składa taką dyspozycję na adres e-mail Usługodawcy: sklep@wasalaa.com. 

 

VII. Uprawnienia Konsumenta w związku z brakiem zgodności Towaru z Umową sprzedaży i odpowiedzialność Usługodawcy za zgodność świadczenia z Umową sprzedaży

 

 1. W razie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsumentowi przysługują uprawnienia określone
  w przepisach prawa.
 2. Towar jest zgodny z Umową, jeżeli zgodne z Umową pozostają w szczególności jego:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i Funkcjonalność, 
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 1. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z Umową, musi:
 1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem Umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu Umowy;
 4. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 5. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Usługodawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową w zakresie, o którym mowa w art. VII.2 lub VII.3 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową określonych w art. VII.2 lub VII.3 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z Umową jeżeli brak ten podstępnie zataił.
 3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z Umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 5. Usługodawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Usługodawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.
 6. Usługodawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Usługodawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Usługodawca.
 7. Konsument udostępnia Usługobiorcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Usługodawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.
 8. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.
 9. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. Usługodawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z art. VII.8 powyżej,
 2. Usługodawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. VII.9 powyżej,
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punktach VII.7 - VII.11.,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową.
 2. Usługodawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 3. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 4. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 5. 17.       W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Usługodawcy na jego koszt. Usługodawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.
 6. 18.        Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. 19.        Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Usługodawcę obowiązków wynikających z art. VII.9- VII.19. powyżej.
 8. 20.        Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu braku zgodności Towaru z Umową można składać bezpośrednio w dowolnym Sklepie stacjonarnym, przesłać na adres: ul. ks. Leona Miszewskiego 18/3, 80-239 Gdańsk, za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres sklep@wasalaa.com lub za pomocą Formularza kontaktowego. 
 9. 21.        Postanowienia niniejszego rozdziału VII. stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

VIII. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży i Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej 

 

 1. Konsument, który w Sklepie internetowym zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Treści cyfrowej, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej może zostać zrealizowane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy, Hala numer 1 lub na adres e-mail: sklep@wasalaa.com. 
 2. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór możliwy jest do pobrania w zakładce „Zwroty i Reklamacje”. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Towaru lub Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej zawartej w Sklepie Internetowym.
 3. Bieg terminu, w którym można Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy sprzedaży, w wykonaniu której Usługodawca wydaje Towar - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy Umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części, dla pozostałych umów (z wyłączeniem Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej) - od dnia ich zawarcia.
 4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Usługodawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.
 5. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Usługodawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Usługodawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 7. Towar należy odesłać na adres: Ogrodowa 15, 05-555 Grzędy, Hala numer 1.                                                                                                                                                                                                                                                  
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy). Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sklep Internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.
 11. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny w przypadku których Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zażądał od Usługodawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta. 
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. h.w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. g.w której Konsument wyraźnie żądał, aby Usługodawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza Towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 5. w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 6. e.w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 7. d.w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 8. w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 9. b.w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;
 10. o świadczenie usług dodatkowych, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę dodatkową, za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
 11. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta. 
 12. Postanowienia niniejszego rozdziału VIII. stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

IX. Uprawnienie Konsumenta w związku z niezgodnością Treści cyfrowej z umową

 

 1. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, jeżeli Usługodawca nie dostarczył mu niezwłocznie Treści cyfrowej i pomimo wezwania go do ich dostarczenia nie dostarczył Treści cyfrowej niezwłocznie lub w wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie.
 2. Konsument uprawniony jest do odstąpienia od zawartej Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej bez wzywania Usługodawcy do dostarczenia Treści cyfrowej bez nośnika, jeżeli:
 1. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynikać będzie, że Usługodawca nie dostarczy Treści cyfrowej, lub
 2. Konsument i Usługodawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia Treści cyfrowej miał istotne znaczenie dla Konsumenta a Usługodawca nie dostarczył ich w tym terminie.
 1. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z Umową o dostarczenie Treści cyfrowej Konsument może żądać doprowadzenia ich do zgodności z umową, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z Umową Treści cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Treści cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności Treści cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił. W przypadku gdy umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej w sposób ciągły, Treść muszą pozostawać zgodne z umową przez oznaczony w umowie czas ich dostarczania.
 4. Usługodawca doprowadza Treść cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 5. Usługodawca może odmówić doprowadzenia Treści cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Treści Cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla przedsiębiorcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Treści cyfrowej z umową oraz wartość Treści cyfrowej zgodnej z umową.
 6. Treść cyfrowa są zgodne z Umową o dostarczanie Treści cyfrowej, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności ich:
 1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność, Funkcjonalność, Kompatybilność, Interoperacyjność oraz dostępność wsparcia technicznego i aktualizacji;
 2. przydatność do szczególnego celu, do którego są potrzebne Konsumentowi o którym Konsument powiadomił Usługodawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Usługodawca zaakceptował.
 1. Ponadto Treść cyfrowa, aby mogła zostać uznana za zgodne z umową, musi:
 1. nadawać się do celów, w których zazwyczaj korzysta się z Treści cyfrowej, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
 2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym Funkcjonalność, Kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Usługodawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Usługodawca wykaże, że:
 1. nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie nie mógł o nim wiedzieć,
 2. przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 3. publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 1. być dostarczana z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
 2. być zgodna z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione Konsumentowi przez Usługodawcę przed zawarciem umowy.
 1. Usługodawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności Treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:
 1. dostarczania Treści cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub
 2. zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj Treści cyfrowej, cel, w jakim jest wykorzystywana, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie Treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.
 1. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Usługodawcę Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:
 1. poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;
 2. niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Usługodawcę.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Treści cyfrowej z umową w zakresie, o którym mowa powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Treści cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z umową określonych powyżej oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Treści cyfrowej. 
 2. Treść cyfrową dostarcza się w najnowszej wersji dostępnej w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Treści cyfrowej, chyba że strony postanowiły inaczej.
 3. Jeżeli Treść cyfrowa jest niezgodna z umową Konsument może złożyć oświadczenie odstąpieniu od umowy, gdy:
 1. doprowadzenie do zgodności Treści cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów, 
 2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowej do zgodności z umową, 
 3. brak zgodności Treści cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić Treść cyfrową do zgodności z umową,
 4. brak zgodności Treści cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony w postaci żądania doprowadzenia ich do zgodności z umową,
 5. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Zgłoszenia reklamacyjne związane z niezgodnością Treści cyfrowej z umową, w tym realizacja uprawnienia do odstąpienia od Umowy o dostarczenie Treści cyfrowej może zostać wykonane przez Konsumenta poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres: ul. ks. Leona Miszewskiego 18/3, 80-239 Gdańsk, na adres e-mail: sklep@wasalaa.com, lub za pomocą Formularza kontaktowego. 
 2. Postanowienia niniejszego rozdziału IX. stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznych

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@wasalaa.com 
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na Reklamację dot. funkcjonowania Sklepu internetowego: 
 1. w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania - dotyczy Konsumentów,
 2. w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania - dotyczy Klientów niebędących Konsumentami. Odpowiedź na Reklamację Serwisu Usługodawca przekaże Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. 

       - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego   rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.). 

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

XII. Rękojmia 

 1. Usługodawca dostarcza Towary bez wad. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jeżeli Towar mają wadę (Rękojmia) w zakresie określonym Kodeksem cywilnym. 
 2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego. 
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi można składać na adres:ul. ks. Leona Miszewskiego 18/3, 80-239 Gdańsk, lub na adres e-mail: sklep@wasalaa.com
 4. Reklamowany Towar powinien być przesyłany na adres: ul. ks. Leona Miszewskiego 18/3, 80-239 Gdańsk,

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy i Sklepu internetowego, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Sklepu internetowego. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Usługodawcy przez Klienta. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu oraz do Zamówień, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.
 2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Wasalaa.com a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy. Niniejszego postanowienia nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi zawierającymi umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego prawa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  a w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Ustawy o prawie autorskim.
 5. Regulamin w niniejszym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium