Regulamin Stałego Programu Rabatowego Wasalaa

 I. Postanowienia ogólne

 

 1. Organizatorem Stałego Programu  Rabatowego (dalej: Program) jest Patrycja Wąsala-Oponowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów (dalej: Organizator). 
 2. O ile z niniejszego regulaminu (dalej: Regulamin) nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą mają znaczenie jak w regulaminie sklepu internetowego WASALAA.COM, dostępnego na stronie: https://wasalaa.com/regulamin-sklepu (dalej: Regulamin Sklepu Internetowego). 
 3. Program organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora pod adresem: https://wasalaa.com/ (dalej: Sklep Internetowy) oraz w sklepach stacjonarnych Organizatora wskazanych na stronie: https://wasalaa.com/kontakt (dalej: Sklepy Stacjonarne).
 4. Produktami rabatowanymi w ramach Programu są wszystkie Towary dostępne
  w Sklepie Internetowym i Sklepach Stacjonarnych (Produkt Rabatowany).
 5. Towarami warunkującymi przyznanie przez Organizatora rabatu, o którym mowa
  w pkt. II.2 oraz III.2 poniżej,  na Produkt Rabatowany są wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym i Sklepach Stacjonarnych (Produkt Podstawowy).
 6. Program obowiązuje w Sklepie Internetowym od 01.12.2023 r. od godz. 00:01 (decyduje data i godzina wysłania Zamówienia na serwer Sklepu Internetowego),
  a ii) w Sklepach Stacjonarnych od 01.12.2023 r. (w godzinach ich otwarcia wskazanych na stronie: https://wasalaa.com/kontakt). 

 

II. Program w Sklepie Internetowym 

 1. Uczestnikiem Programu jest Klient, który w Sklepie Internetowym, w okresie obowiązywania Programu, posiada konto Klienta i/lub założy konto Klienta na stronie: https://wasalaa.com/pl/reg oraz zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego złoży Zamówienie na Produkty Podstawowe o łącznej wartości przekraczającej 5000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/, a następnie zapłaci ich cenę (przez zapłatę ceny, o której mowa powyżej, rozumie się uiszczenie ceny za Towar zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego).   
 2. Program polega na tym, że Uczestnik Programu po złożeniu Zamówienia na Produkty Podstawowe, zgodnie z pkt. II.1 powyżej, ma możliwość skorzystania z rabatu w kolejnym Zamówieniu w Sklepie Internetowym lub zakupach w Sklepie Stacjonarnym, przy pomocy którego, przy może obniżyć cenę Produktu Rabatowanego/Produktów Rabatowanych o 5% ( Rabat). 

 

III. Program w Sklepie Stacjonarnym

 

 1. Uczestnikiem Programu jest Klient, który w Sklepie Stacjonarnym, w okresie obowiązywania Programu kupi Produkty Podstawowe o łącznej wartości przekraczającej 5000 zł /słownie: pięć tysięcy złotych/, a następnie zapłaci ich cenę.
 2. Program polega na tym, że Uczestnik Programu, dokonaniu zakupu Produktów Podstawowych zgodnie z pkt III.1. powyżej, ma możliwość skorzystania z rabatu w kolejnym Zamówieniu w Sklepie Internetowym lub zakupach w Sklepie Stacjonarnym, przy pomocy którego, przy może obniżyć cenę Produktu Rabatowanego/Produktów Rabatowanych o 5% ( Rabat).

 

IV. Postanowienia końcowe

 

 1. Produkt Rabatowy nie podlega wymianie, zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty, z wyjątkiem przypadków opisanych w Regulaminie.
 2. Rabat łączy się ze stałymi programami rabatowymi oraz promocjami prowadzonymi przez Organizatora w Sklepie Internetowym oraz Sklepach Stacjonarnych.
 3. Program obowiązuje dla wszystkich form płatności dostępnych w Sklepie Internetowym oraz Sklepach Stacjonarnych.
 4. W przypadku skorzystania przez Uczestnika z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży Produktu Rabatowego zawartej na odległość, Uczestnik Programu zobowiązany jest do zwrotu wszystkich nabytych Produktów Rabatowych w ramach jednego Zamówienia w Programie. 
 5. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującym prawem oraz zgodnie z polityką prywatności Organizatora dostępną w okresie obowiązywania Programu na stronie https://wasalaa.com/polityka-prywatnosci 
 6. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są przez Organizatora w celu przeprowadzenia Programu, wykonania obowiązków Organizatora wynikających z Regulaminu np. rozpatrzenie reklamacji, a także, jeśli istnieją innych podstawach prawnych zgodnie z polityką prywatności Organizatora, o której mowa w pkt. IV. 5 powyżej. 
 7. Dane osobowe Uczestników podawane są dobrowolnie, ale ich podanie jest niezbędne do udziału w Programie, w szczególności w celach wskazanych w poprzednim punkcie. Dane osobowe uczestników Programu są niezwłocznie usuwane po zakończeniu Programu, w tym dostarczeniu Produktów Rabatowych i dochowaniu obowiązków publiczno-prawnych, z zastrzeżeniem przypadków, w których istnieje inna podstawa ich przetwarzania, w tym obowiązek przechowywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz gdy, Uczestnik w drodze odrębnego oświadczenia wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych. Uczestnikom przysługują prawa do: i) dostępu do swoich danych osobowych, ii) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, iii) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, iv) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub  większej liczbie celów, na jaki była udzielona, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, v) przeniesienia danych osobowych, vi) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu realizacji praw przysługujących osobie, której dane dotyczą należy skontaktować się z Administratorem: Patrycja Wąsala-Oponowicz prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, REGON: 385966879, NIP: 8661719790, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów, mail: sklep@wasalaa.com,  telefon: 570900187.
 8. Wszelkie reklamacje, zastrzeżenia lub uwagi dotyczące Programu mogą być składane w formie pisemnej i przesłane pocztą na adres: Wasala Patrycja Wąsala-Oponowicz, adres:  Sikorskiego 17, 28-200 Staszów, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wasalaa.com  z dopiskiem „Rabat Stałego Klienta”.
 9. Regulamin Programu dostępny jest na stronie: https://wasalaa.com/ oraz w Sklepach Stacjonarnych Organizatora. 
 10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Sklepu Internetowego.
 11. Regulamin wchodzi w życie z dn. 01.12.2023 r. o godzinie 00:01.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium