Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

 

Administrator danych 

Ten dokument (“Polityka prywatności”) opisuje to w jaki sposób WASALA PATRYCJA WĄSALA-OPONOWICZ z siedzibą Sikorskiego 17, Staszów, posiadająca NIP: 8661719790 (“My/Administrator”) przetwarza dane osobowe, osób korzystających ze świadczonych przez nas usług, a także osób kontaktujących się z nami w różnych celach, w tym w ramach korzystania ze sklepu internetowego zamieszczonego pod adresem https://wasalaa.com (“Strona”). 

 

Troszczymy się o Państwa prywatność 

Dlatego za każdym razem, gdy uzyskujemy dostęp do Państwa danych osobowych, upewniamy się, że są one przetwarzane zgodnie z obowiązującym prawem oraz z zachowaniem najwyższych standardów prywatności i bezpieczeństwa. Przede wszystkim przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (“RODO”). Stosujemy rygorystyczne środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia wszystkich przetwarzanych przez nas danych osobowych przed utratą, zniszczeniem lub nieautoryzowanym dostępem osób trzecich. 

 

Źródło pozyskiwanych danych osobowych

Dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa. Danymi osobowymi, które pozyskujemy w zależności od celów ich przetwarzania, w szczególności mogą być:

 • podstawowe dane identyfikujące (imię i nazwisko),
 • dane kontaktowe (nr telefonu, adres e-mail),
 • dane adresowe (adres zamieszkania, miejsce pobytu),
 • dane płatnicze związane z realizowanymi zakupami.

 

Niektóre dane osobowe pozyskujemy w sposób automatyczny 

Nasza Strona, gdy z niej korzystasz może zbierać niektóre dane osobowe automatycznie. Możemy uzyskiwać informacje w sposób zautomatyzowany, np. za pomocą plików cookie przeglądarki, pikseli, dzienników serwera sieciowego, sygnałów nawigacyjnych i innych technologii. Informacje jakie zbieramy w ten sposób mogą obejmować: 

 1. informacje dotyczące Państwa urządzenia, w tym adres MAC, adres IP, informacje o logach, model urządzenia, model sprzętowy, numer IMEI, numer seryjny, informacje o subskrypcji, ustawienia urządzenia, połączenia z innymi urządzeniami, operator sieci komórkowej, charakterystyka przeglądarki internetowej, informacje o korzystaniu z aplikacji, kod sprzedaży, kod dostępu, aktualna wersja oprogramowania, MNC, informacje o subskrypcji oraz losowe, nietrwałe i możliwe do ponownego ustawienia identyfikatory urządzenia, takie jak identyfikator usługi spersonalizowanej (lub PSID), oraz identyfikatory reklam, w tym identyfikator reklam Google; 
 2. informacje dotyczące korzystania przez Państwa ze Strony, w tym dane osobowe dotyczące strumienia kliknięć, Państwa interakcji ze Stroną (takie jak odwiedzane strony internetowe, wyszukiwane hasła oraz używane aplikacje i funkcje), strony, które doprowadziły lub skierowały Państwa do Strony, daty i godziny korzystania ze Strony; oraz korzystania przez użytkownika z witryn, aplikacji i funkcji innych firm, które są powiązane z naszymi usługami; 
 3. informacje dotyczące korzystania przez Państwa z witryn internetowych, aplikacji i funkcji stron trzecich, które są powiązane z Naszymi usługami. 

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Świadczenie usług. Wykorzystujemy Państwa dane osobowe do świadczenia na Państwa rzecz usług, a także do przyjmowania lub dokonywania płatności z nimi związanych lub kontaktowania się z Państwem w tej sprawie. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której Państwo jesteście stroną (Artykuł 6 ust. 1. lit. b RODO). Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu zakończenia łączącej nas umowy. 
 2. Rekrutacja. Przetwarzamy Państwa dane osobowe przesłane do nas w ramach procesów prowadzonych przez nas lub na naszą rzecz procesów rekrutacyjnych. Podstawą prawną przetwarzania jest: (a) w przypadku informacji określonych w Kodeksie pracy artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze); (b) w pozostałym zakresie artykuł 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy) – przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy; a także (c) informacje nie związane z Państwa kwalifikacjami czy osiągnięciami zawodowymi (np. zdjęcie, zainteresowania) przetwarzamy na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); i (d) informacje, które dobrowolnie nam przekazałeś będące danymi szczególnej kategorii przetwarzamy na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO (zgoda). Przekazane dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane przez nas w ogłoszeniu o pracę w okresie od momentu otrzymania zgłoszenia do chwili zakończenia rekrutacji, jednak nie dłużej niż przez okres roku od jego otrzymania. Jeżeli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach przyszłych procesów rekrutacji, będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe do czasu wycofania tej zgody, nie dłużej jednak niż w ciągu roku od chwili jej wyrażenia. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzamy do czasu jej wycofania lub z chwilą zakończenia przetwarzania pozostałych danych osobowych danego kandydata.
 3. Rozpatrywanie Państwa żądań. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa prośby lub reklamacje. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes administratora (Artykuł 6 ust. 1 lit. f RODO). Tym uzasadnionym interesem jest umożliwienie nam właściwej obsługi Państwa reklamacji. Okres retencji dla takiego przetwarzania trwa do czasu przedawnienia roszczeń wynikających ze złożonych przez Państwa próśb lub reklamacji. 
 4. Przestrzeganie obowiązków wynikających z prawa, norm i standardów branżowych oraz wewnętrznych regulacji Administratora, w tym Polityki prywatności. W niektórych przypadkach gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu zachowania zgodności z przepisami prawa, na przykład dane osobowe dotyczące płatności są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Artykuł 6 ust. 1 lit. c RODO). Okres retencji takich danych trwa do czasu, gdy stosowne przepisy prawa uprawniają Nas do ich przetwarzania. 
 5. Kontakt. Używamy Państwa danych osobowych do komunikacji z Tobą za pośrednictwem różnych kanałów. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Tym uzasadnionym interesem jest zapewnienie właściwej komunikacji z Państwem. Okres retencji dla takiego przetwarzania danych trwa do momentu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym razie nie dłużej niż 5 lat. 
 6. Dochodzenie i obrona roszczeń. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu dochodzenia lub obrony naszych roszczeń lub interesów. Podstawą prawna takie przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Tym uzasadnionym interesem jest dochodzenia roszczeń lub obrona praw przysługujące Administratorowi. Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez nas, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń (podstawowy termin przedawnienia dla roszczeń wynosi sześć lat).
 7. Analiza i personalizacja Strony. Używamy Państwa danych osobowych w celu personalizacji treści oraz analizy Strony i ruchu w sieci. W tym celu używamy plików cookie. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na analizie aktywności użytkownika w celu optymalizacji świadczonych usług. Okres przechowywania takich danych trwa do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne do celów takiego przetwarzania.

 

Dobrowolne podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez otrzymania niezbędnych danych osobowych, możemy nie być w stanie wykonać niektórych zleconych przez Państwa działań. Bez podania danych osobowych niezbędnych do rozpoczęcia świadczenia usług i nie możemy świadczyć takich usług - ich przekazanie jest zatem warunkiem zawarcia z Nami umowy. 

 

Odbiorcy danych osobowych

W niektórych sytuacjach możemy być zmuszeni do udostępnienia Państwa danych osobowych stronom trzecim, takim jak: 

 1. zewnętrzni dostawcy usług - zatrudniamy inne firmy i osoby do wykonywania zadań w naszym imieniu, np.: świadczenie wsparcia marketingowego, obsługi zawartych transakcji, obsługi płatności, świadczenie usług prawnych i księgowych. Tego rodzaju usługodawcy zewnętrzni mają dostęp do danych użytkownika w zakresie niezbędnym do wykonywania swoich funkcji, ale nie mogą ich wykorzystywać do innych celów. Ponadto muszą oni przetwarzać dane osobowe zgodnie z postanowieniami umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych i obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych; 
 2. organy publiczne - w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami na podstawie właściwych przepisów prawa. 

 

Przekazywanie danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Nie przekazujemy i nie planujemy przekazywać dane osobowych użytkowników pochodzących z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do państw spoza tego obszaru. 

Jeżeli w związku z realizacją usługi dla Państwa, zajdzie konieczność przekazania danych osobowych do usługodawców lub innych stron trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, dokonamy takiego transferu tylko do: (a) podmiotów zlokalizowanych w krajach, w których Komisja UE stwierdziła odpowiedni stopień ochrony w rozumieniu art. 45 ust. 3 RODO; (b) w przypadku braku takiej decyzji (np. dla USA), podstawą prawną przekazywania danych osobowych jest umowa oparta o standardowe klauzule umowne stanowiące zbiór zasad przyjętych przez Komisję Europejską, które zgodnie z art. 46 RODO zapewniają bezpieczeństwo przekazania danych osobowych; (c) na podstawie Państwa zgody (art. 49 ust. 1 lit. a) RODO). Wówczas o takim transferze danych osobowych zostaniecie Państwo przez nas poinformowani.

 

Państwa prawa

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg uprawnień, takich jak:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać te dane osobowe w niezbędnym zakresie, w przypadku zaistnienia uzasadnionego powodu;
 • prawo do przenoszenia lub ograniczenia danych osobowych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Państwa zgody;
 • jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Więcej informacji na temat Państwa praw w kontekście danych osobowych możesz znaleźć na tej stronie internetowej: ht https://uodo.gov.pl/pl/493. 

Jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza prawo, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat złożenia skargi możesz znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym za pomocą profilowania.

 

Kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych

Aby zachować najwyższy standard ochrony Państwa prywatności powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych - osobę odpowiedzialną za przestrzeganie prawa w dziedzinie ochrony danych i stosowanie środków bezpieczeństwa. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Przemysław Wrzesiński. Skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych można wysyłając wiadomość e-mail na adres: rodo@wasalaa.com. 

Inspektor Ochrony Danych pomoże w przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących ochrony Państwa danych osobowych lub gdybyście chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw wynikających z RODO. Kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, proszę pamiętać o podaniu Państwa danych kontaktowych oraz preferowanej formy kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Państwa pytania i żądania.

 

Pliki cookies

Strona używa plików cookies. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika przez odwiedzane przez niego strony internetowe. Są one powszechnie stosowane w celu zapewnienia lepszego lub bardziej efektywnego działania usług online. Stosowanie plików cookie jest obecnie standardem rynkowym. Pliki cookie mogą pochodzić od nas ("pliki cookie pierwszej strony") lub od stron trzecich, z których usług korzystamy ("pliki cookie stron trzecich"). Niektóre informacje przechowywane w plikach cookie (np. dotyczące preferencji użytkownika), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone za pomocą plików cookies mogą być przetwarzane wyłącznie w celu realizacji określonych funkcji na Państwa rzecz. Dane te są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Niektóre funkcjonalności mogą nie działać prawidłowo, jeśli pliki cookie są wyłączone.

 

Cel wykorzystywania plików cookies

Możemy korzystać z informacji zbieranych za pośrednictwem technologii plików cookie m.in. dla następujących celów: (a) zapamiętanie informacji o użytkowniku, aby nie trzeba było ich ponownie wprowadzać, (b) rozumienie sposobu korzystania ze Strony i interakcji z nią tak aby dostosować Stronę do preferencji użytkownika, (c) zarządzać i mierzyć użyteczność Strony, (d) zrozumieć skuteczność naszej komunikacji oraz (e) w inny sposób ulepszać nasze usługi.

Szczegółowy opis poszczególnych plików cookies znajduje się w naszym menadżerze zgód cookies (niebieska ikona w lewym dolnym rogu ekranu).

 

Zarządzanie Cookie

Możecie Państwo zmienić ustawienia cookies za pośrednictwem: managera zgód cookies na naszej stronie (niebieska ikona w lewym dolnym rogu ekranu) lub ustawień Państwa przeglądarki. Większość przeglądarek internetowych jest skonfigurowana w sposób umożliwiający automatyczną akceptację plików cookie. Możesz jednak zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby pliki cookies były blokowane - w całości lub w części, np. aby blokować cookie podmiotów trzecich, lub abyś otrzymywał komunikat za każdym razem, gdy pliki cookies są wysyłane do Państwa urządzenia. Wskazówki dotyczące sposobu kontrolowania plików cookie w popularnych przeglądarkach można znaleźć poniżej. Google Chrome Mozilla Firefox MacOS Safari Microsoft Edge. Więcej informacji możesz znaleźć np. na stronach: http://www.aboutcookies.org/ lub http://www.cookiecentral.com/faq/.

 

Aktualna wersja Polityki prywatności 

Polityka Prywatności stanowi aktualną na 10 kwietnia 2023 roku informację o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium